هرچه واقعا نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم

کودکستان-1200x825.jpg

هرچه واقعا نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم

نوشته :رابرت فولگام
ترجمه : شیرین نوروی
مجموعه داستانهای کوتاه از خصوصیات و رفتارهای انسانهای بالغ و مقایسه آن با رفتار کودکان
مثل : صمیمیت ، تمیزی و انضباط بیش از حد ، اعتماد به دیگران ، تغییر در …زندگی ، جدی گرفتن اوضاع ، بازی ها و 
ALL I EVEN NEEDED TO KNOW I LEARNED IN KINDERGARTEN

A fascinating book about how kid’s personality and characters are formed in kindergarten.
Written by: Robert Folgam
Translation: Shirin Nooravi Learn More

Iranian Marriage Counselor in California, Psychologist, Life Coach

Copyright by nooravi.com 2023. All rights reserved. Web Development by dgtizer.com

YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram