Healthy Personality

شخصيت سالم :

الگوهایی را که گوردون آلبورت ، کارل راجرز ، اریش فروم ، آبراهام مزلو ، کارل گوستاو یونگ و ویکتور فرانکل درباره شخصیت سالم داده اند به شرح زیر است و مهمتر از همه اینست که اگر :

آگاهانه طرحی درافکنید که از آنچه در توان شماست کمتر باشد ، به شما هشدار میدهم تا آخر عمرتان ناشادمان خواهید بود .

1-                        شخصیت سالم در سطح معقول و آگاه عمل میکنند و از نیروی روان نژندها و تأثیرات آن آگاه هستند . NO Victim

2-                        شخصیتهای بالغ جراحتها و کشمکشها و غبارهای دوران کودکی زندگی ، آنها را نمیراند.

3-                        اسیر تجربه های کودکی نمی شوند .

4-                        در لحظه زندگی میکنند .

5-                        روان نژند بر پایه کشمکشها و تجربه کودکی است و شخصیت سالم در سطح متفاوت و والاتر عمل میکند .

6-                        مقاصد سنجیده و آگاه ، یعنی امیدها و خواسته ها مطرح است . اهداف درازمدت مطرح است .Pro Active

7-                        انسان سالم نیاز به تنوع و احساس و درگیری تازه دارد .

8-                        انسان سالم میداند که خوشبختی هدف نیست و چه بسا زندگی شخص سالم سخت و تلخ و آکنده از درد و رنج باشد .

9-                        انسان سالم در زندگی ایجاد انگیزه تازه ، نیرومند و حیات بخش ایجاد میکند .

10-                انگیزه شخصیت سالم ، آمال و آرزوها و امیدهای اوست .

11-                انسان سالم خود را با فعالیت ها گسترش می بخشد .

12-                انسان سالم در کارش مشارکت اصیل دارد و کار فقط برای درآمد نیست و نیازهای دیگر را نیز بر می آورد

13-                انسان سالم ارتباط صمیمانه با دیگران دارد و توانایی ایجاد رابطه سالم بدون درد و ترس و پر از عشق بدون انتظار را دارد

14-                انسان سالم امنیت عاطفی دارد و درواقع پذیرفتن خود است . نقاط ضعف و قدرت خود را می بیند . انسان سالم واقع بینانه می نگرد و همه مردم را نیک یا بد نمی پندارد. واقعیت را همان گونه که هست می پذیرد .

15-                انسان سالم مهارت و وظایف خود را میداند و میداند که مهارت داشتن به تنهایی کافی نیست و بلکه خوبست که مهارتها را به شیوه های صمیمانه و مشتاقانه و متعهدانه بکار برد و از خود از هر جهت مایه گذارد.

16-                انسان سالم روی عینیت بخشیدن به خود کار میکند و برای خودشناسی همیشه کار میکند .

17-                انسان سالم تقصیرها و اشتباهها و کمبودها و دریافت نکردن های خود را به دیگران نسبت نمیدهد .

18-                انسان سالم به جلو می نگرد و هدف جو است .

19-                انسان سالم از واژه «بهتر است » استفاده میکند و نه از واژه «باید»

20-                انسان سالم میتواند راحت عشق بورزد و خود را در روابط مهرآمیز با دیگران گسترش بخشد . کمال و توفیق دیگران برای او دست کم به اندازه رشد و اعتلای خودش اهمیت دارد .

21-                انسان سالم چون خود را میشناسد از رابطه اش با خود و دنیای پیرامونش صدمه نمی خورد .

22-                انسان سالم از تجربه تلخ و شیرین می آموزد و آنها را بدشانسی نمی نامد.

23-                انسان سالم با کنش کامل در هر لحظه هستی ، زندگی همه جانبه دارد . هر تجربه ای برای او چنان تازه است که گویی بیش از آن هرگز وجود نداشته است .

24-                انسان سالم ، انسان تدافعی نیست و از اینکه مردم درباره او چه بیاندیشند ترسی ندارد . او از مبادا…. واهمه ندارد و بهترین تلاش خود را در هرمرحله از زندگی انجام میدهد.

25-                انسان سالم برپایه عوامل عاطفی ، عقل و منطق عمل میکند ، نه فقط عقل و منطق

26-                انسان سالم از آزادی عمل و انتخاب و بدون محدودیت و ممنوعیت عمل میکند .

27-                انسان سالم میداند که آزادی انتخاب قانون درست است .

28-                انسان سالم که دارای کنش و کارکرد کامل هست بسیار خلاق است . او با رهنمودهای از پیش تعیین شده زندگی نمیکند . او عامل است و نه انسان واکنشی .

Pro Active , Active

29-                انسان سالم اظهار نظر شخصی خود را بدون ترس بیان میکند

30-                انسان سالم خودش است و در واقع مانند کودکان بی غل و غش و بدون انتظار از خود و دیگران عمل میکند و احساس تسلط بر زندگی و رهایی از هرقید و محدودیت دارد.

31-                انسان سالم خود جسمانی را میشناسد و میداند که چیزهایی در بیرون من است که با من تفاوت دارند .

حدود 15 ماهگی ایجاد میشود و آن همان تمایزی است که کودک شیرخوار میان انگشتهایش و چیزی که با انگشتهایش گرفته است میگذارد .

32-                انسان سالم هویت خود را تشخیص میدهد و آن همان نام خود کودک است که حس «من» یا «خود» را به وجود می آورد . من کیستم را میشناسد .

33-                انسان سالم احترام به خود را که مرحله اکتشاف است و در دوسالگی آغاز میشود را میشناسد . من استقلال میخواهم …. من …. میخواهم ….

34-                انسان سالم گسترش خود و محدودیت ها را میبیند و می شناسد . آغاز توانایی از 4 سالگی شروع میشود . “مال من ، کشور من ، شغل من ، دین من ، …”

ابتکار در برابر گناه

35-                انسان سالم تصور از خود را می شناسد ؛ و اینکه خود را چگونه می بیند و از آنچه در 0-8 سالگی به او گفته اند که کار بد تو و رفتار بد تو … پس تو بد هستی دور هست و تصور خوب از خود میسازد .

36-                انسان سالم خود و دیگران را دوست میدارد و هرگز خود و دیگران را سرزنش نمی کند و اشتباهات خود و دیگران را پله ترقی میداند

Leave a Reply

*

Be sure to include your first and last name.

If you don't have one, no problem! Just leave this blank.